Användarvillkor

Användarvillkor – Hestkraft

Dessa villkor (“Användarvillkoren”), tillsammans med övriga villkor som finns på Hestkrafts webbplats (www.hestkraft.se) och mobila applikationer (tillsammans kallar vi dessa för “Webbplatsen”) och sådana villkor som Hestkraft i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av Hestkrafts tjänster (”Tjänsterna”).

Tjänsterna tillhandahålls av Aha Invest AB, org. nummer 556985-0034 (“Hestkraft” eller “vi”). Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

Denna version av Användarvillkoren gäller från den 8 November 2018. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant och skriva ut en kopia av Användarvillkoren för framtida bruk.

Dina personuppgifter

För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, till exempel ge dig möjlighet att annonsera på Hestkraft eller kontakta annonsörer behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. I Hestkrafts personuppgiftspolicy finns information om vilken information vi samlar in, hur vi använder dina personuppgifter och vilka valmöjligheter och rättigheter du har, till exempel i fråga om att få tillgång till dina personuppgifter.

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av Hestkraft tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor.

Annonsering på Hestkraft

I Hestkrafts Regler för annonsering (se nedan) finns regler för utformning och kategorisering av annonser. För att annonsera på Hestkraft måste du följa reglerna för annonsering.

Hestkraft förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (“Användargenererat innehåll”).

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enlighet med Användarvillkoren.

Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Hestkraft även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbplatsen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du Hestkraft en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Hestkraft får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Hestkrafts rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Hestkraft för Hestkrafts användning av det Användargenererade innehållet.

Immateriella rättigheter

Hestkraft, eller Hestkrafts licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material Hestkrafts exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Hestkraft.

Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Webbplatsen är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från Hestkraft.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (en slags böter).

Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta.

Ansvar

Hestkraft garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Hestkrafts kontroll och Hestkraft ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Hestkraft kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst annonskostnaden.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor och tjänster. Hestkraft har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbplatsen. Hestkraft ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

Hestkraft ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Hestkraft skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på Hestkraft måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom Hestkrafts tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart och i vissa fall, efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Hestkrafts tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering.

Överlåtelse

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med Hestkraft, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

Förändringar i Tjänsterna

Hestkraft kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Hestkraft rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

Ändringar i Användarvillkoren

Hestkraft kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

Kontaktuppgifter

Aha Invest AB, Östra Långgatan 31, 852 36 Sundsvall
kontakt@hestkraft.se

För snabbast möjliga svar kan du vända dig till vår kundservice

Regler för annonsering

Hestkraft gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Hestkrafts “Privatannonser” är till för att användas av privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt vad som ovan anges i dessa Användarvillkor.

Hestkrafts “Företagsannonser” är till för företag. Hestkraft förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande. Följande kategoriseras som företag:

  • Juridiska personer
  • Annonsör med varor som säljs med avdragbar moms

Företagsannonsörer åtar sig att följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och prisinformationslagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Publiceringstid

Hestkrafts tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på Webbplatsen. Därefter måste du som användare plocka bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, t.ex. när du har sålt det som du har annonserat. Eftersom Hestkraft vill minimera antalet inaktuella annonser på Webbplatsen tas en annons bort av Hestkraft efter tre månader från publiceringsdagen.

Granskning och kontroll av annonser och användare

Hestkraft förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Hestkrafts principer och anda. Hestkraft förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i annonstext om texten bryter mot annonseringsregler, och annonsen efter ändringen kan publiceras.

Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte medverka till en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av Webbplatsen.

Återbetalning och tillgodo

Om en annons nekas publicering får du ett tillgodohavande på Hestkraft motsvarande annonsens värde. Ett tillgodohavande kan även komma att erbjudas vid vissa tekniska problem eller felaktiga betalningar. Tillgodohavandet kopplas till annonsörens e-postadress, är giltigt under ett års tid och kan inte användas för delbetalning. Om du inte önskar ett tillgodohavande kan du få återbetalning av erlagda avgifter. Missbruk, manipulering eller användande av Tjänsterna i strid mot Hestkrafts regler ger inte rätt till återbetalning eller kompensation och innebär att eventuella tillgodohavanden ogiltigförklaras.

Språk

Endast annonser på svenska tillåts.
Företagsannonsering ska ske på svenska.

Inte ren marknadsföring

Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning. Annonstexten ska användas till att beskriva det specifika fordonet eller varan som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten.

Beskrivning

Annonsrubriken måste beskriva fordonet eller varan, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan eller fordonet måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Hestkrafts egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte tillåtet att använda sig av sådana sökord i annonstexten som gör att användare får felaktiga annonsträffar eller som innebär otillåten användning av annans varumärke.

Bytesföslag

Vi tillåter inte att man skriver ut bytesförslag i annonstexten.

Anledningen till detta är att när användare söker på sajten efter ett fordon, som även stämmer överens med ett av dina bytesförslag, så dyker din annons upp trots att annonsen inte innehåller den varan. Vi vill att det ska bli så enkelt som möjligt för användare att hitta det de söker på sajten utan att få missvisande sökträffar. Säljer du exempelvis en Cadillac får du inte skriva andra bilmärken eller modeller, så som exempelvis Pontiac eller Impala.

Självfallet får du skriva att du kan tänka dig byte i annonstexten och sedan komma överens med intressenten om vad du kan tänka dig att byta till i dialog med denne.

E-post

Om du när du annonserar endast kan nås via telefon, skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara.

Inga dubbletter

Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller fordon mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara eller tjänst under flera län eller i mer än en kategori.

Ändring av vara eller tjänst i annons

Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till en vara/tjänst vid ändring eller förnyelse av annonsen.

Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden

Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden.
Hestkraft förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Hestkrafts bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska.

Kategorisering

Annonsen ska läggas i den kategori som bäst beskriver din vara eller fordon (annonsen flyttas till rätt kategori när den granskas). Det är inte tillåtet att blanda varor och/eller fordon i samma annons när varorna och/eller fordonet inte hör till samma kategori. De olika varorna/fordonen måste i sådant fall delas upp i flera annonser.

Endast ett motorfordon per annons

Det är inte tillåtet att lägga in mer än ett motorfordon per annons.

Stötande och kränkande innehåll

Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.

Tredjepartsinformation

När du lägger upp din annons kan Hestkraft visa tilläggsinformation i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den information som du som användare/annonsör lägger in, exempelvis kan kartinformation visas baserat på det postnummer du har angett och fordonsuppgifter kan visas upp med hjälp  av det registreringsnummer som du har angett för fordonet som annonseras. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system som tillhandahålls av tredje part och Hestkraft tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Meddela gärna Hestkraft om något inte stämmer.

Länkar och hänvisningar

Endast annonsörer på Hestkraft har möjlighet att ha länkar med i annonsen. Länkar och hänvisningar i annonser ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt, d.v.s. du som användare kan komma att ansvara för innehållet på den webbsida du länkar till. Vidare är det inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons- eller auktionswebbplats. Det är ej tillåtet att länka eller hänvisa till sidor där relevant information är dold bakom medlemskap eller på annat vis är lösenordsskyddad.

Bilder och filmer

Bilder och filmer ska vara relevanta för varan eller fordonet du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn. För fordon måste bilden föreställa fordonet i annonsen och samma bild får inte användas i mer än en annons samtidigt.

När annonsen avser en vara som säljs av en privatannonsör, ska bilden vara av den vara som faktiskt säljs, och inte en katalogbild en annan bild av en annan likadan vara . Detta då bilder av produkten är viktiga för köparen när de bildar sig en uppfattning om varans skick och eventuellt köp. Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i dessa Användarvillkor under punkten Användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll överlåts till Hestkraft varvid Hestkraft får rätt att fritt förfoga över innehållet.

Logotyper

Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras.

Deklaration av försäljning

Om du säljer varor regelbundet ska du redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer hos Skatteverket.

Övriga frågor

Vänligen vänd dig till kontakt@hestkraft.se

Language
Denna hemsida använder cookies och lagrar viss data för att förbättra din användarupplevelse.